Kite Nou Ede w avèk Fakti Medikal Ou Fenk Genyen an

Lopital ou an ofri sèvis sa yo gratis pou pasyan. Yo fè nou konfyans pou nou ba ou pi bon asistans ki disponib pou fakti medikal ou yo.
Rele nou nan
Men Sa Ou Kapab Fè Apre...
Konekte oswa Enskri

Konekte oswa Enskri
Enskri sou pòtay pasyan an pou ranpli
verifikasyon pou kalifikasyon nan
pwogram lan. Si ou te jwenn èd anvan sa,
konekte pou w kapab verifye estati aplikasyon
ou an, ajoute dokiman, oswa soumèt mizajou.

Jwenn Plis Enfòmasyon
Pale avèk yon Reprezantan Swen Sante ki kapab
eksplike w
proceso de asistencia financiera, resolver
cualquier duda que pueda pwosesis
asistans finansye,
reponn nenpòt kesyon ou genyen, epi gade si
ou kalifye pou pwogram yo.

Kòman Li Fonksyone
Reprezantan Swen Sante nou an ap ede ou jwenn pwogram asistans finansye federal ki disponib san ou pa peye yon goud! Depi nou konfime ou kalifye, ou kapab gen aksè ak pòtay pèsonalize ou an, telechaje dokiman ki nesesè pou aplike, epi verifye estati aplikasyon ou an.

Senaryo Videyo
Created with sketchtool.

Kisa ou dwe Atann

  • Reprezantan Swen Sante an kapab rele w nan telefòn oswa vin vizite w.
  • Asistans avèk aplikasyon pou kouvri fakti lopital yo.
  • Yon moun ki la pou ou epi ou kapab rele lè w gen kesyon.
  • Pwosesis aplikasyon an fèt byen fasil atravè pòtay pasyan nou an.
Pale avèk yon Ajan
Pale avèk yon Ajan

Imèl oswa rele nou!
Youn nan Reprezantan Swen Sante nou yo pral asire w ke li kontakte w byento!
Imèl oswa rele nou!
Youn nan Reprezantan Swen Sante nou yo pral asire w ke li kontakte w byento!

Nou Pwoteje Enfòmasyon ou yo
Aplikasyon sa a mande enfòmasyon pèsonèl. Nou pa vle w enkyete paske ou ap pataje enfòmasyon ou yo avèk nou. Nou pwomèt ou epi konfòmite HIPAA nou an ap pèmèt nou kenbe enfòmasyon ou yo prive.